Video

Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 15

Theo Báo Tin Tức

https://baotintuc.vn/infographics/nhung-noi-dung-quan-trong-cua-hoi-nghi-lan-thu-15-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-20210116103900321.htm