Video

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Theo Quang Huy (Vov.vn)

https://vov.vn/xa-hoi/chi-tiet-phan-luong-giao-thong-tai-ha-noi-phuc-vu-dai-hoi-xiii-cua-dang-831517.vov