zalo-Nhiều ứng dụng tại Việt Nam tự động lấy dữ liệu iPhone