Xuân Mai-Angela Phương Trinh, Xuân Mai, Xuân Nghi thay đổi thế nào?