xét nghiệm covid-19-Vì sao không cần tìm F0 ở ổ dịch Đà Nẵng?