xếp hàng rút tiền-Xếp hàng từ tờ mờ sáng rút tiền ATM về quê ăn Tết