xếp hàng lấy nước sạch-Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch