xén dải phân cách-Video: Xén hết dải phân cách dưới đường vành đai 3