Xây đảo nhân tạo-Tuyên bố dừng bồi đắp, Trung Quốc đi nước cờ đôi ở Biển Đông