xấu tính-Ba biểu hiện chủ yếu của những người lẳng lơ, chỉ cần một trong số đó là phụ nữ không đứng đắn