xác máy bay B52-Xác máy bay B52 hồ Hữu Tiệp đã được trục vớt