xả thải ra môi trường-Bệnh viện ở Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép