xả súng-Mỹ: Nhân viên bảo vệ loan tin có xả súng để được nghỉ sớm