Vũ nhôm kêu oan-Vũ 'nhôm': Có hoàn cảnh nào đáng thương như bị cáo không?