Vũ khí-Chặn kịp thời cuộc mua bán khẩu súng K56 ở Sài Gòn