Vũ Hán-WHO lập đội điều tra nguồn gốc COVID-19 mới, trên 700 người đăng ký