Vũ Hán-Đại sứ Trung Quốc lý giải hàng nghìn lọ tro cốt ở Vũ Hán