vốn kinh doanh-19 ông lớn nhà nước nợ 1,3 triệu tỷ đồng