vỗ mông là chào hỏi-'Phạm Anh Khoa đừng dại sang Mỹ, cậu sẽ hỏng ngay lập tức'