vợ chồng trẻ canh Black Friday-Vợ chồng trẻ nằm sàn xi măng, ôm 200 triệu canh Black Friday