Vn-Index-Chứng khoán lập đáy mới trong 19 tháng, chưa hoàn tất tìm kiếm điểm cân bằng