Việt Trinh-Tuyên bố độc thân suốt đời, Việt Trinh giờ ra sao?