Việt Nam vs malaysia-Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn, nhưng thắng xứng đáng