Việt Nam - Malaysia-Báo Trung Quốc bất ngờ so sánh cú ngã của Văn Toàn với pha ăn vạ kinh điển của Rivaldo