viêm phổi vũ hán-Chủ tịch Hà Nội khuyên con không về nước