viêm phổi vũ hán-Hết bộ kit test nhanh, Hà Nội dừng xét nghiệm nhanh người về từ Đà Nẵng