Vieira-Fabio Vieira: Từ cậu bé nổi loạn đến truyền nhân của Oezil