Vesak 2019-Video - Ảnh: Hàng nghìn phật tử dự lễ hoa đăng tại chùa Tam Chúc