vé thông minh-Video Vé thông minh mới được triển khai của buýt nhanh BRT có điều gì đặc biệt?