vệ sinh an toàn thực phẩm-Hút ra 1,5 lít dịch mủ từ ổ áp xe gan của nam bệnh nhân