Vaccine Covid-19-Nga triển khai tiêm vaccine COVID-19 hàng loạt vào cuối tháng 11