Vaccine Covid-19-Thanh tra Chính phủ yêu cầu làm rõ việc VNVC giữ lại 73.504 liều vắc xin AstraZeneca