Ứng phó dịch Covid-19 tại Đà Nẵng-2 anh em ruột là sinh viên và học sinh nhiễm Covid-19, Đà Nẵng thiết lập thêm 1 vùng cách ly