ứng dụng TikTok-Mỹ cấm tải TikTok, WeChat từ 20/9 để bảo vệ an ninh quốc gia