TX Bỉm Sơn-KHẨN: 1 địa phương cho học sinh nghỉ học vì có 19 F0 trong trường học