Twitch-Công ty gần như vô danh này vừa làm gián đoạn cả mạng lưới Internet toàn cầu