tuyển Việt Nam-Tuyển Việt Nam 'choáng' khi được FIFA gửi thực đơn World Cup... trước 4 tháng