tướng pháp thua trận-Chiến thắng Điện Biên Phủ và câu nói bất hủ của vị tướng thua trận