tuần lễ mua sắm-Black Friday, giảm giá đến 40% đồng hồ, kính mắt tại Đăng Quang Watch