Tứ hoàng streamer-Xemesis đạt nút vàng YouTube, ViruSs tranh thủ nhờ làm 'ông mai'