Từ Hiểu Đông-Từ Hiểu Đông được ca ngợi là người trả võ truyền thống về đúng giá trị