tử cấm thành-Tử Cấm Thành rộng lớn là thế, tại sao không có cây nào được trồng ở Tam Đại Điện?