Trường Y Harvard-Vắc-xin HIV của Harvard thành công bước đầu trên người