Trương Triết Hạn-Vượt mặt Trần Tình Lệnh, Sơn Hà Lệnh gây sốt tại quốc tế, nhiều nước nhanh chóng mua bản quyền phát sóng