trưởng thành-5 dấu hiệu của người chưa trưởng thành, điều số 5 khiến nhiều người mãi chẳng thể giàu lên