Trương Quý Dương-Hoàng Công Lương thừa nhận tội vô ý làm chết người