trường quốc tế gateway-Vụ Gateway: Khi nào thực nghiệm hiện trường đối với bà Nguyễn Bích Quy?