trung tâm điều độ điện quốc gia-Bên trong căn phòng được bảo mật nghiêm ngặt nhất của EVN