Trung tâm đăng kiểm-Bắt Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D