Trung Quốc-Thanh niên thoát nạn hi hữu khỏi xe điên nhờ tảng đá ven đường