Trung Nguyên-Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ có công thức chữa bách bệnh trong 7 ngày, sẽ biến M'Drắk thành 'Địa đàng thực chứng' đón khách chữa bệnh