Trứng gia cầm-Chỉ riêng Bình Dương, mỗi ngày ế đọng 2 triệu quả trứng