Trung Anh Về Nhà Đi Con-Video: Nhà của ông Sơn trong 'Về nhà đi con'